INFORMĀCIJA PACIENTIEM

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI PACIENTIEM
Pacienta pienākumi iestājoties dienas stacionārā, vai veicot ambulatoro apmeklējumu:
 uzrādīt personu apliecinošus dokumentus;
 uzrādīt saskaņā ar normatīvajiem aktiem no pacienta maksājumiem atbrīvotas iedzīvotāju kategorijas
apliecinošus dokumentus, uzrādīt apdrošinātām personām – apdrošināšanas kompānijas polisi;
 pirms vizītes, manipulāciju vai procedūru veikšanas, veikt to apmaksu, Klīnikas reģistratūras kasē;
Pacienta pienākumi uzturoties centra telpās:
 stingri ievērot Klīnikas iekšējās kārtības noteikumus;
 ienākot Klīnikas telpās izslēgt mobilo telefonu skaņu, lai netraucēt medicīnas personālu un pārējos Klīnikas 
apmeklētājus.
 atstāt virsdrēbes garderobē, uz ielas apaviem uzvilkt bahilas ( jautāt reģistratūrā);
 izpildīt visus medicīniskā personāla norādījumus;
 pieklājīgi izturēties pret apkalpojošo personālu un citiem pacientiem;
 ievērot personīgo higiēnu;
 saudzīgi izturēties pret Klīnikas inventāru, uzturēt tīrību un kārtību koplietošanas telpās, nemest marli, vati vai citus priekšmetus klozetpodos, izlietnēs; (par tā bojāšanu pacients ir materiāli atbildīgs);
 neskaidros jautājumos griezties pie medmāsas, jautājumos, kas skar diagnozi un ārstēšanu, griezties pie ārstējošā ārsta;
 izrakstoties no dienas stacionāra vai no stacionāra, veikt kasē maksājumu par ārstēšanos, gadījumā ja tas nav veikts iepriekš.
Pacientiem aizliegts:
 patvaļīgi atstāt dienas stacionāra un stacionāra telpas;
 pēc savas iniciatīvas apmeklēt ambulatorās daļas ārstu pieņemšanas, izmeklējumus un procedūras;
 uzturēties citās Klīnikas telpās, bez medicīnas personāla atļaujas;
 uzturēties Klīnikā alkohola vai narkotiskajā intoksikācijas stāvoklī, lietot alkoholiskos dzērienus;
 smēķēt Klīnikas telpās un tuvāk par 10 m no ieejas durvīm;
 Klīnikas telpās ienest jebkādus mājdzīvniekus;
pieprasīt pavadošo personu klātbūtni, tostarp tuvu radinieku, konsultāciju laikā, izmeklējumu, manipulāciju veikšanas laikā, ārstēšanas laikā dienas stacionārā un stacionārā;
pieprasīt ārpus kārtas plānoto vizīti, plānotā izmeklējuma vai manipulācijas veikšanu;
 iesniegt pretenzijas ārstam vai citam Klīnikas personālam saistībā ar plānotās konsultācijas, izmeklējuma vai manipulācijas kavēšanos vai atcelšanu, ja norādītais notiek objektīvu iemeslu dēļ vai saistībā ar kādu citu pamatoto ražošanas vai ārstēšanas nepieciešamību.
Pacientam ir tiesības:
saņemt saprotamā veidā informāciju par:
 ārstniecības procesā iesaistīto ārstniecības personu vārdu, uzvārdu, amatu un kvalifikāciju;
 pacienta veselības stāvokli, slimības diagnozi un prognozi;
 izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, ārstēšanā pielietojamiem medikamentiem;
 iespējamo ārstēšanas iznākumu, risku un blakus parādībām ārstniecības procesā;
 pakalpojumu apmaksas kārtību;
 iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem, pēc pieprasījuma saņemt dokumentu kopijas,
izrakstus un norakstus; (iespējama papildus maksa);
 piekrist vai atteikties no ārstēšanas, apliecinot to ar savu parakstu (izņemot normatīvajos aktos noteiktos
gadījumus), pirms tam saņemot skaidrojumu par ārstēšanās vai atteikšanās no tās iespējamām sekām;
 uz informācijas konfidencialitāti ārstēšanas procesa laikā, pēc tā beigšanās, izņemot normatīvajos aktos
noteiktos gadījumus vai, ja pacients rakstveidā atļāvis izpaust informāciju par sevi.
!!! tikai ar ārstējošā ārsta piekrišanu – uz pavadošo personu klātbūtni, tostarp tuvu radinieku klātbūtni, konsultāciju laikā, izmeklējumu, manipulāciju veikšanas laikā, ārstēšanas laikā dienas stacionārā un stacionārā;
būt informētām par plānotās konsultācijas, izmeklējuma vai manipulācijas kavēšanos vai atcelšanu, ja norādītais notiek objektīvu iemeslu dēļ vai saistībā ar kādu citu pamatoto ražošanas vai ārstēšanas nepieciešamību;
atstāt atsauksmi par ārstēšanas kvalitāti, izteikt savu piedāvājumu, rakstiski izteikt savu viedokli atsauksmju un piedāvājumu grāmatā (anonīmie ieraksti netiek ņemti vērā);
 Ievērojot vispārējās datu aizsardzības regulas, fizisko personu datu aizsardzības noteikumu un Civillikuma 1036.panta prasības, SIA MEDEXPERT PLUS darbinieku un apmeklētāju fotografēšana, filmēšana vai audio ierakstu veikšana ir atļauta tikai ar Klīnikas vadības rakstisku atļauju un gadījumos, ja tas neietekmē un neapdraud Jūsu un citu pacientu aprūpi un ārstēšanu, kā arī neskar citu pacientu, apmeklētāju un MEDEXPERT PLUS personāla tiesības uz privātumu. Teritoriju un telpas fotografēt un filmēt ir atļauts tikai ar MEDEXPERT PLUS vadības rakstisku atļauju.
 Lai nodrošinātu medicīnisko pakalpojumu kvalitātes kontroli un to sniegšanas savlaicīgumu, MEDEXPERT PLUS var veikt ienākošo un izejošo zvanu audio ierakstu.
 Saskaņā ar Ārstniecības likuma 42. pantu – Gadījumos, kad pacienta dzīvība nav apdraudēta, bet pacients neievēro noteikto režīmu, nepilda ārstniecības personu norādījumus un apzināti kaitē savai veselībai, un šādā veidā tieši ietekmē konkrētās slimības ārstēšanu, ārstam ir tiesības atteikties no turpmākās pacienta ārstēšanas. Tas neatbrīvo pacientu no pacienta iemaksas par veiktajiem medicīniskajiem pakalpojumiem.
Klīnika neuzņemas atbildību par pacienta bez uzraudzības atstātajām materiālajām vērtībām (telefoniem, naudu, datoriem, vērtslietām u.c.)!
Iekšējo noteikumu rūpju pārkāpumu gadījumā, Klīnika patur sev tiesības griezties aiz tiesībsargājošo orgānu palīdzībai, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

INFORMĀCIJA PAR VIDES PIEEJAMĪBU PACIENTIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM 
1. Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas vieta:
Rīgas iela 54A, Daugavpils, LV-5401, 3.stāvs.
Tālrunis uzziņām: +371 654 57398; +371 261 78225; e-pasts: info@medexpert.lv; mājas lapa: www.medexpert.lv.
Kontaktpersona: Marija Makovska
2. MEDEXPERT PLUS pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina:
 iespēju patstāvīgi iekļūt Klīnikā:
Iestādē iespējams nokļūt izmantojot speciāli tam paredzētu uzbrauktuvi, kas atrodas pie ieejas  Klīnikas, no Veistura ielas puses un liftu, kas atrodas iestādes priekštelpā, uzreiz aiz ārējām durvīm. Nospiežot pogu 3 (3.stāvs), iespējams nokļūt līdz Klīnikas ieejas durvīm.
 Ir pieejams ratiņkrēsls personām ar funkcionāliem traucējumiem, ja tas ir nepieciešams;
 ir pieejama tualetes telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem;
 personām ar funkcionāliem traucējumiem ir pieejami visi Klīnikā sniegtie pakalpojumi;
 ja ir vajadzīga papildu palīdzība, pacients var griezties pie kontaktpersonas.
Mēs sadarbojamies ar apdrošināšanas sabiedrības un pēc apdrošināšanas polisēm sniedzam šādus pakalpojumus:

✔ Pakalpojumi ar pacienta iemaksu 
✔ Maksas ambulatorie pakalpojumi

Mūsu pacientu ērtībai mēs veicam norēķinus, izmantojot apdrošināšanas karti.
BALTA
COMPENSA
IF...
ERGO
BTA
SEESAM

Ja Jūs neesat apdrošināts vai apdrošināts apdrošināšanas sabiedrībās, ar kuru Klīnika nav noslēgusi sadarbības līgumu, maksājumi, kas Jums jāmaksā, jāmaksā skaidrā naudā vai ar bankas norēķinu karti. Jūs saņemsiet kases čeku ar pakalpojuma nosaukumu un Jūsu personas datiem. Pēc kases čeka uzrādīšanas savai apdrošināšanas sabiedrībai, Jūs varat atgriezt iztērēto naudu. Ja plānojat izmantot apdrošināšanas polisi, lai segtu izdevumus par mūsu Klīnikas pakalpojumiem, mēs iesakām iepriekš precizēt apdrošināšanas sabiedrībā Jūsu apdrošināšanas polises noteikumus!
Dalīties ar šo lapu

© Copyright 2021 MEDEXPERT PLUS - All Rights Reserved