LIETOTĀJA LĪGUMS

1.VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. Šis Lietotāja līgums (turpmāk - Līgums) attiecas uz vietni "MEDEXPERT PLUS», kas atrodas www.klinikaluc.lv. 

1.2. Vietne "MEDEXPERT PLUS" (turpmāk - Vietne) ir juridiskās personas SIA "MEDEXPERT PLUS" īpašums, reģistrācijas adrese: Rīgas 54a, Daugavpils, Latvija, LV5401.

1.3.Šis Līgums regulē attiecības starp vietnes «MEDEXPERT PLUS» administrāciju (turpmāk - Vietnes administrācija) un lietotājiem šajā vietnē.

1.4.Vietnes administrācija patur sev tiesības jebkurā brīdī modificēt, pievienot vai dzēst šī Līguma punktus nebrīdinot Lietotāju. 

1.5.Izmantojot vietni, Lietotājs pieņem Līguma un Līguma izmaiņu pieņemšanu. 

1.6. Lietotājs ir personīgi atbildīgs par šī Līguma izmaiņu esamības pārbaudi.

2. TERMINU DEFINĪCIJAS

2.1. Šajā Līgumā izmantotājiem terminiem ir šāda nozīme:

2.1.1. "MEDEXPERT PLUS" ir interneta resurss, kas atrodas domēna nosaukumā www.klinikaluc.lv, kas darbojas izmantojot interneta resursus un ar tiem saistītos servisus (turpmāk tekstā - Vietne).

2.1.2. "MEDEXPERT PLUS" - vietne, kas satur informāciju par Preces un / vai Pakalpojumiem un / vai citām Lietotāja, Pārdevēja un / vai Pakalpojuma sniedzēja vērtībām un ļauj veikt preču izvēli, pasūtīšanu un / vai pirkšanu un / vai pakalpojuma saņemšanu.

2.1.3. Vietnes administrācija - pilnvarotie darbinieki Vietnes pārvaldīšanā, kas rīkojas juridiskās personas SIA “MEDEXPERT PLUS” vārdā.

2.1.4. Vietnes lietotājs (turpmāk tekstā - Lietotājs) ir persona, kurai ir piekļuve vietnei, izmantojot internetu un kas izmanto šo vietni.

2.1.5. Vietnes saturs (turpmāk tekstā - Saturs) - aizsargātie intelektuālās darbības rezultāti, tostarp literāro darbu teksti, to nosaukumi, prefiksi, anotācijas, raksti, ilustrācijas, vāki, mūzikas darbi ar tekstu vai bez tā, grafiskais, tekstuālais, fotogrāfiskais, atvasinājumi, saliktie un citi darbi, lietotāja interfeisi, vizuālie interfeisi, preču zīmju nosaukumi, logotipi, datorprogrammas, datu bāzes, kā arī šī Satura dizains, struktūra, izvēle, koordinācija, izskats, vispārējais stils un atrašanās vieta, kas ir Vietnes daļa un citi intelektuālie īpašumi kopā un / vai atsevišķi, kas izvietoti Vietnē www.klinikaluc.lv.

3. LĪGUMA PRIEKŠMETS

3.1. Šā Līguma priekšmets ir nodrošināt Lietotājam pieeju Vietnē izvietotiem Produktiem un / vai pakalpojumiem.

3.1.1. Vietne nodrošina Lietotājam šādus pakalpojumu veidus (servisus):

- Lietotāja nodrošināšana ar iespēju publicēt ziņojumus, komentārus, lietotāju atsauksmes, novērtēt vietnes saturu;

- Iepazīšanās ar Vietnē izvietotajām precēm / pakalpojumiem;

- preču / pakalpojumu izvēle un pasūtīšana, lai veiktu turpmāko pirkšanu vai reģistrāciju šajā vietnē.

3.1.2. Šīs Līgums attiecas uz visiem esošajiem (faktiski funkcionējošiem) Vietnes pakalpojumiem (servisiem), kā arī to jebkādām turpmākajām izmaiņām un papildu pakalpojumiem (servisiem), kas parādās nākotnē.

3.2. Pieeja vietnei tiek sniegta bez maksas.

3.3. Šis Līgums ir publisks piedāvājums. Piekļūstot Vietnei tiek uzskatīts, ka Lietotājs pievienojies šim Līgumam.

3.4.Lietotāja materiālu un servisu izmantošanu regulē Latvijas Republikas spēkā esošie likumdošanas normatīvie akti.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Vietnes administrācijai ir tiesības:

4.1.1. Mainīt Vietnes lietošanas noteikumus, kā arī mainīt Vietnes saturu. Izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tiek publicēta jaunā Līguma versija tīmekļa vietnē.

4.2. Lietotājam ir tiesības:

4.2.1. Izmantot visus Vietnē pieejamos pakalpojumus, kā arī iegādāties Vietnē piedāvātās preces un / vai pakalpojumus.

4.2.2. Uzdot jautājumus, kas saistīti ar vietnes pakalpojumiem:

 pa tālruni: +37165444200

 pa e-pastu: info@medexpert.lv

 izmantojot atsauksmju veidlapu, kas atrodas: https://medexpert.lv/contacts_lv.html

4.2.3. Izmantot Vietni vienīgi Līgumā paredzētajos nolūkos un veidā, kas nav aizliegti Latvijas Republikas likumos.

4.2.4. Pieprasīt administrācijai slēpt jebkuru informāciju par Lietotāju.

4.2.5 Izmantot vietnes informāciju komerciāliem mērķiem bez īpašas atļaujas.

4.3. Vietnes lietotājs apņemas:

4.3.1. Pēc Vietnes administrācijas pieprasījuma sniegt papildu informāciju, kas ir tieši saistīta ar šajā vietnē sniegtajiem pakalpojumiem.

4.3.2. Izmantojot Vietni, jāievēro autoru un citu tiesību subjektu īpašumtiesības un nemateriālās tiesības.

4.3.3. Neveikt darbības, kas var tikt uzskatītas par tādām, kas traucē normālu vietnes darbību.

4.3.4. Izmantojot vietni, neizpaust informāciju, kas ir konfidenciāla un aizsargāta ar Latvijas Republikas tiesību aktiem par fiziskām vai juridiskām personām.

4.3.5. Izvairīties no jebkādām darbībām, kuru rezultātā var tikt pārkāpta Latvijas Republikas likumdošanā saistībā ar aizsargātās informācijas konfidencialitāti.

4.3.6. Neizmantot Vietni, lai izplatītu reklāmas informāciju, izņemot ar Vietnes administrācijas piekrišanu.

4.3.7. Neizmantot servisus, ar nolūku:

4.3.7.1. Nepilngadīgo tiesību pārkāpumi un (vai) jebkāda veida kaitējuma nodarīšana viņiem.

4.3.7.2. Nevērība pret minoritāšu tiesībām.

4.3.7.3. Izsniegt sevi par citu personu vai organizācijas pārstāvi un / vai kopienu bez pietiekamām tiesībām, arī par šīs Vietnes darbinieku.

4.3.7.4. Sniegt neskaidrības attiecībā uz jebkuru Preci un / vai pakalpojumu, kas izvietoti vietnē, īpašībām.

4.3.7.5. Nekorekts Preču un / vai Pakalpojumu salīdzinājums, kā arī negatīvas attieksmes veidošana pret personām lieto (nelieto) noteiktas preces un / vai pakalpojumus vai šādu personu nosodījumu.

4.3.7.6. Nelegāla satura lejupielāde, kas pārkāpj trešo personu tiesības; veicina vardarbību, nežēlību, naidu un (vai) diskrimināciju rases, nacionālā, seksuālā, reliģiskā, sociālā pamata dēļ; satur neprecīzu informāciju un (vai) konkrēto personu, organizāciju, valsts iestāžu apvainojumu.

4.3.7.7. Modināt izdarīt nelikumīgas darbības, kā arī palīdzēt personām, kuru darbības mērķis ir pārkāpt Latvijas Republikā spēkā esošos ierobežojumus un aizliegumus.

4.3.8. Nodrošināt sniegtās informācijas precizitāti

4.3.9. Nodrošināt personas datu drošību no trešo personu piekļuves.

4.4. Lietotājam ir aizliegts:

4.4.1. Izmantot visas ierīces, programmas, procedūras, algoritmus un metodes, automātiskās ierīces vai līdzvērtīgus manuālos procesus, lai piekļūtu Vietnes saturam, iegūtu, kopētu vai izsekotu to.

4.4.2. Pārtraukt pareizu Vietnes darbību.

4.4.3. Jebkurā veidā apiet Vietnes navigācijas struktūru, lai iegūtu vai mēģinātu iegūt jebkādu informāciju, dokumentus vai materiālus ar jebkādiem līdzekļiem, kas nav īpaši norādīti šīs vietnes servisos.

4.4.4. Neautorizēta piekļuve Vietnes funkcijām, citām ar šo Vietni saistītām sistēmām vai tīkliem, kā arī visiem Vietnes pakalpojumiem (servisiem).

4.4.5. Pārkāpt drošības vai autentifikācijas sistēmu Vietnē vai jebkurā citā ar Vietni saistītā tīklā.

4.4.6. Veikt reverso meklēšanu, pārraugt vai mēģināt izsekot jebkuru informāciju par jebkuru citu Vietnes lietotāju.

4.4.7. Izmantot Vietni un tās saturu jebkādiem mērķiem, kas ir aizliegti Latvijas Republikas likumos, kā arī veicināt jebkādas nelikumīgas darbības vai citu darbību, kas pārkāpj Vietnes vai citas personas tiesības.

5. VIETNES IZMANTOŠANA

5.1 Vietne un Saturs, kas atrodas Vietnē, pieder Vietnes administrācijai, kas to pārvalda.

5.2. Vietnes saturu aizsargā autortiesības, preču zīmju tiesības, kā arī citas tiesības, kas attiecas uz intelektuālo īpašumu un negodīgas konkurences tiesību aktiem.

5.3. Šis Līgums attiecas uz visiem papildu noteikumiem, kas attiecas uz preču iegādi un / vai pakalpojumu sniegšanu Vietnē.

5.4.Informācija, kas ievietota Vietnē, nedrīkst tikt uzskatīta par šī Līguma izmaiņām.

5.5. Vietnes administrācija ir tiesīga jebkurā laikā bez iepriekšēja Lietotāja brīdinājuma veikt izmaiņas Vietnes piedāvāto produktu un pakalpojumu sarakstā un (vai) to cenas.

5.6. Šī Līguma 5.7. punktā minētais dokuments regulē attiecīgajā daļā un attiecas uz Lietotāja vietnes izmantošanu.

5.7.Konfidencialitātes politika: http://medexpert.lv/privacy_lv.html.

5.8.Ikviens no šā nolīguma 5.7. Punktā uzskaitītajiem dokumentiem var tikt atjaunots. Izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tās tiek publicētas vietnē.

6. ATBILDĪBA

6.1. Vietnes administrācija neatlīdzina nekādus zaudējumus, kas Lietotājam var rasties, ja tīši vai neapdomāti tās pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, kā arī sakarā ar nesankcionētu piekļuvi cita Lietotāja komunikācijām.

6.2 Vietnes administrācija nav atbildīga par:

6.2.1. Operācijas procesa kavēšanās vai pārtraukum, ko izraisa force majeure, kā arī jebkāds telekomunikāciju, datoru, elektrisko un citu saistīto sistēmu problēmu gadījums.

6.2.2. Pārsūtīšanas sistēmu, banku, maksājumu sistēmu darbības un kavēšanos, kas saistīta ar to darbu.

6.2.3. Vietnes pareiza darbība, ja Lietotājam nav nepieciešamo tehnisko līdzekļu, lai to izmantotu, kā arī Lietotājam nav pienākumu nodrošināt lietotājus ar šādiem līdzekļiem.

7. LIETOTĀJA LĪGUMA NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANA

7.1. Vietnes administrācijai ir tiesības izpaust informāciju par Lietotāju, ja spēkā esošie Latvijas Republikas tiesību akti pieprasa vai pieļauj šādu izpaušanu.

7.2. Vietnes administrācija ir tiesīga bez iepriekšēja paziņojuma Lietotājam, izbeigt un (vai) bloķēt piekļuvi vietnei, ja Lietotājs ir pārkāpis šo Līgumu vai citos dokumentos uzrādītas Vietnes izmantošanas noteikumus, kā arī Vietnes izbeigšanas gadījumā vai tehnisko bojājumu vai problēmas dēļ.

7.3. Vietnes administrācija nav atbildīga pret Lietotāju vai trešajām personām par piekļuves pārtraukšanu vietnei, ja Lietotājs pārkāpis kādu no šī Līguma noteikumiem vai citiem dokumentiem, kas satur Vietnes izmantošanas noteikumus.

8. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

8.1. Ja rodas domstarpības vai strīdi starp šā nolīguma Pusēm, priekšnoteikums pirms pārsūdzības tiesā ir iesniegt prasību (rakstisks priekšlikums par strīda brīvprātīgu atrisināšanu).

8.2. Prasījuma saņēmējs 30 kalendāro dienu laikā no tā saņemšanas dienas rakstveidā paziņo prasītājam par prasības izskatīšanas rezultātiem.

8.3.Ja strīdu nevar atrisināt brīvprātīgi, jebkura no Pusēm ir tiesīga vērsties tiesā, lai aizsargātu savas tiesības, kuras tām ir piešķirtas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem.

8.4. Jebkādas prasības attiecībā uz Vietnes izmantošanas noteikumiem jāiesniedz 5 dienu laikā no prasības pamata rašanas, izņemot Vietnes materiālu autortiesību aizsardzību, ko aizsargā likums. Šī punkta noteikumu pārkāpšanas gadījumā, jebkura prasība paliek bez tiesas izskatīšanas.

9. PAPILDU NOSACĪJUMI

9.1. Vietnes administrācija nepieņem Lietotāja pretpasākumus par izmaiņām šajā Lietotāja līgumā.

9.2. Lietotāja atsauksmes, kas ievietoti Vietnē, nav konfidenciāla informācija un Vietnes administrācija var tos izmantoti bez ierobežojumiem.


Dalīties ar šo lapu

© Copyright 2021 MEDEXPERT PLUS - All Rights Reserved